สมชาย ลัดดา
Mr. Somchai Latda

หัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
Head of developing department

Biography

ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา ซึ่งดูแลในส่วนงานพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในคริสตจักร ด้านความรู้พระคัมภีร์ การฝึกอบรม ทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้สมาชิกในคริสตจักรได้รับประโยชน์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักร
Mr. Somchai Latda (Kenichi) is a full-time church staff. He works as the head of developing department, which develops the potential of church’s members in the area of biblical knowledge and training, in order to benefit church’s members through church’s activities.

ประสบการณ์การทำงาน
Experiences

อดีต
Past Experiences

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บ.โฮย่ากลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด,
ล่ามภาษาญี่ปุ่น บ.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน ทายาม่า เชียงใหม่

A Japanese-Thai interpreter at Hoya Glass Disk (Thailand) Co.,Ltd.
A Japanese-Thai interpreter at Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd.
A Japanese teacher at Tayama NGO jissen (Japanese language school), Chiang Mai

ปัจจุบัน
Current status

ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา คริสตจักรดิออล
รองประธานมูลนิธิทายาม่าเชียงใหม่

A full-time staff of theALL church
The vice president of Tayama NGO jissen, Chiang Mai

การศึกษา
Education background

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
สำเร็จหลักสูตร พัฒนาพื้นฐานธุรกิจ จาก Tayama NPO College เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท ศาสนศาสต์ สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ

The Bachelor of Business English, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai
The certification of fundamental business development; Tayama NPO College, Tokohama, Japan
He is studying in Master of Theology, Bangkok Bible Seminary.