พิทักษ์ ซุยหลวง
Mr. Pitak Suiluang

เลขานุการ ศิษยาภิบาล
Pastor Secretary

Biography

เลขานุการ ของศิษยาภิบาลคริสตจักร ทำหน้าที่ดูแล และประสานงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของ ศิษยาภิบาล

ประสบการณ์ทำงาน
Experiences

อดีต
Past Experiences

จบหลักสูตร “พัฒนาผู้นำคริสตจักร” Church Leader Development(CLD) จากศูนย์อบรมผู้นำคริสเตียนไทย(TCLTC)
ผ่านการสัมมนาGlobal Leadership Summit
ผ่านหลักสูตร G12 จากสัมมนาG12 คจ.เสริภาพ กทม.
รับรางวัลจากผู้ว่าฯ  (งานครบรอบที่เชียงใหม่ออคิด)
รับรางวัล Best of the Best ด้านการเจริญเติบโตคริสตจักร

Trained by Global Leadership Summit.
Trained by G12 course of Liberty Church Bangkok.
Rewarded from Chiang Mai Governor in theALL church anniversary held.
Rewarded for “Best of the Best” in the area of church growth.

ปัจจุบัน
Current Status

หัวหน้าฝ่ายพันธภิบาล
กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ปี2558
กรรมการสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่ (CCBC)
กรรมการองค์กรดิออลเพื่อสังคม

Head of pastoral department of theALL Church
A board of Chiang Mai Council of Cultural Affairs
A board of Chiang Mai Christian Business Club (CCBC)
A board of theAllSo (theALL for Society)

Education

การศึกษา
Education Background

จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
จบหลักสูตร “พัฒนาผู้นำคริสตจักร” Church Leader Development(CLD) จากศูนย์อบรมผู้นำคริสเตียนไทย(TCLTC)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Christian Studies (M.C.S) จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ Bangkok Bible Seminary

The Bachelor of Business English, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai
The certification of Church Leader Development (CLD), Thai Christian Leader Training Center (TCLTC)
He is studying in Master of Christian Studies (M.C.S), Bangkok Bible Seminary.