ไกรฤทธิ์ นาขวัญ
Mr. Krairit Nakhuan

หัวหน้างานมีเดีย
Head of  media department

Biography

หัวหน้างานมีเดีย ที่สนับสนุนงานของคริสตจักร โดยดูแลงานในส่วนของงานในด้านมัลติมีเดียในทุกรูปแบบ รวมไปถึงงาน IT ในคริสตจักร
Mr. Krairit Nakhuan is a full-time church staff. He works as the head of  media department which supports church’s ministries in the area of all kinds of media, including IT.

ประสบการณ์การทำงาน
Experiences

อดีต
Past Experiences

ด้าน Engineer

 • Design and Development : โครงการเตาเผาขยะแบบประหยัดพลังงาน ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Worked as a design and development team under the project of Energy Saving Trash Burner, The Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai University
 • Sale Engineer & Maintenance Engineer : ระบบโรงบ่มหม้อไอน้ำ บริษัท เทคนิคอลคอนเซาร์แทน จำกัด
  Sale Engineer & Maintenance Engineer, Technical Consultant Co.,Ltd.

ด้าน IT

 • Web Designer
 • Graphic Designer
 • Social Website.
 • Joomla Website Development
 • E-Network

ด้าน Social Services

 • Social Activity, Social Services, Project Development : กองทุนเวลาเพื่อสังคม
  Social Activity, Social Services, Project Development : Time Fund for Society
 • CSR (Corporate Social Responsibility) and SE (Social Entrepreneur) : กองทุนเวลาเพื่อสังคม
  CSR (Corporate Social Responsibility) and SE (Social Entrepreneur) : Time Fund for Society
 • Project Manager  โครงการ Call&Care  จัดร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านราชาวดีหญิง” เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  Project Manager of “Call&Care” held together with Home for Mentally Handicapped Children or Ban Rajawadee.
 • Project Manager  โครงการ Picture from My Mind (ภาพถ่าย…สื่อความคิดเพื่อเยาวชน) จัดร่วมกับ ผู้นำชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร, ผู้นำชุมชนสามัคคีพัฒนา เขตบึงกุ่ม กทม.
  Project Manager of “Picture from My Mind” held together with community leaders, in the area of Bangkok.
 • ที่ปรึกษาโครงการไอแชร์ ( iShare)  เป็นโครงการที่จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  Consultant of “iShare” held by School of Business, The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok
 • ที่ปรึกษาโครงการทำดีไม่มีเครียด (SF2: Stay Fresh Stress Free) เป็นโครงการที่จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
  Consultant of “SF2: Stay Fresh Stress Free” held by School of Communication Arts, Assumption University

ด้าน สื่อรายการโทรทัศน์
TV Media

 • สัมภาษณ์ ในรายการ ‘คนละไม่คนละมือ’ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในโครงการ Call&Care  จัดร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง
  Interviewed by Thai PBS for “Call&Care” project.
 • สัมภาษณ์ ในรายการสิบปากว่า (108 ปัญหาชุมชน)  ออกอากาศทางสถานีเคเบิ้ลทีวี  MV News ในโครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม
  Interviewed by MV News for “Time Fund for Society” project.

ด้าน การฝึกอบรม&สัมนา
Training and Seminar

 • วิทยากร อบรมงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility)  โครงงานการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2552  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  Guest speaker in the area of CSR (Corporate Social Responsibility) for the new officials orientation, The Crown Property Bureau
 • วิทยากร อบรมงานด้าน Potential Development โครงงานการอบรมบุลคลากร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 เชียงใหม่ สำนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  Guest speaker in the area of Potential Development for the officials training, Unit 13th, Chiang Mai Provincial Social Development and Human Security Office, Ministry of Social Development and Human Security
 • เข้าร่วมอบรมสัมมนา งาน  TEA TALK CSR 4 CHILDREN  ครั้งที่ 1  เรื่อง  “โครงการร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากภาคประชาสังคม” ณ บ้านราชวิถี  กรุงเทพฯ
  Attended the seminar: 1st TEA TALK CSR 4 CHILDREN, Rajvithi Home for Girls, Bangkok
 • เข้าร่วมอบรมสัมมนา อบรมบุคลากร ในโครงการคาราวานเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
  Attended the seminar: CHILDREN, Chiang Mai Provincial Social Development and Human Security Office, Ministry of Social Development and Human Security

ด้าน การจัด Event
Event Organizer

 • Project Manager  การจัดงานโครงการ “๙ สิ่งดีๆ ทำดีเพื่อพ่อ”  ณ ลาน พลาซ่า Siam Discovery
  Project Manager of “9 good things … do good deeds for father”, Siam Discovery, Bangkok

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน   กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิกเครือข่ายเยาวชนโลก ในความดูแลของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) และ S Club Siam Center
Taking part with youth network “Starfish group”, the network of global youth, under overseeing of UN Office on Drugs and Crime – UNODC and S Club Siam Center

ปัจจุบัน
Current Status

หัวหน้างานมีเดีย
คณะกรรมการ องค์กรดิออลเพื่อสังคม
กรรมการ บริษัท โลกสีขาว(ประเทศไทย) จำกัด

Head of media department of theALL Church
A board of theAllSo (theALL for Society)
A board of White Global Co.,Ltd.

การศึกษา
Education

Education background

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบหลักสูตร “พัฒนาผู้นำคริสตจักร” Church Leader Development(CLD) จากศูนย์อบรมผู้นำคริสเตียนไทย(TCLTC)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Christian Studies (M.C.S) จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ Bangkok Bible Seminary

The Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Chiang Mai University
The certification of Church Leader Development (CLD), Thai Christian Leader Training Center (TCLTC)
He is studying in Master of Christian Studies (M.C.S), Bangkok Bible Seminary.